แบบประเมินการใช้งาน

แบบประเมินการใช้งานรถยนต์ เลขที่ STC001294

  1. ความพร้อมและความสะอาดของรถยนต์
  2. การนัดหมายและความตรงต่อเวลาของพนักงานขับรถ
  3. มารยาทและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถ
  4. การใช้วาจา มารยาทของพนักงานขับรถมีความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย
  5. บุคลิกภาพและการแต่งกาย สะอาด สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม
  6. ความมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือ และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขอใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ