ข้อมูลรายการ
รูปภาพ รายการ
ห้องสัมมนาใหญ่ ห้องสัมมนาใหญ่
ห้องสัมมนาเล็ก ห้องสัมมนาเล็ก
ห้องเรียน 9201 ห้องเรียน 9201
ห้องประชุม 9204 ห้องประชุม 9204
ห้องประชุม 9206 ห้องประชุม 9206
STC LOUNGE STC LOUNGE
หอประชุมใหญ่ ชั้น4 หอประชุมใหญ่ ชั้น4
ห้องรับรองชั้น 4 ห้องรับรองชั้น 4